Bug�n: 2 Ekim 2020 , Cuma    Saat: 01:39
  Sandkl Ticaret Borsas
         Anasayfa
         Meclisimiz
         Ynetim Kurulumuz
         Personelimiz
         Hizmet Binamz
         letiim
 
  Bilgiler
         Bltenler
         Kotasyon Listesi
         statistikler
 
  Sk Sorulanlar
         Borsalarda Tescil
         Tescil Oran
         Hizmet Standartlar Tablosu
 
  Hava Durumu
 
SANDIKLI
 
  Online Ziyareti

 
  Ziyareti Defteri
         Ziyareti Defterimiz
 
 


�ST�HDAM SEFERBERL��� 2019

�stihdam Seferberli�i 2019 ba�lad�. Detayl� bilgi i�in: istihdamseferberligi.org


Ticaret Borsalar�; Zirai ve hayvansal �r�nlerin (bunlara i�lenmi� olanlarda dahil) fiyatlar�n� arz ve talebe g�re olu�turdu�u ,olu�an bu fiyatlar�n tescil ve ilan edildi�i organize kurulu�lard�r.

Bu nitelikleri itibariyle Ticaret Borsalar�; Etkin i�leyen piyasa mekanizmas�n�n olu�mas�nda, �r�nlerin ger�ek de�erinin belirlenmesi fiyat hareketlerinde istikrar�n sa�lanmas�, al�m sat�m�n g�venilir fiyatlar �zerinden yap�lmas�, ulusal ve uluslar aras� piyasalar aras�nda dengenin kurulmas� fonksiyonlar�n� yerine getirmek zorundad�rlar. Borsalar�n bu i�leyi�leri i�ersinde al�m ve sat�mlar�n tescili b�y�k �nem arz etmektedir. Tescil i�leminin ba�l�ca nedeni; al�m ve sat�mlar�n ve fiyatlar�n ilan�, pazar�n �effafl���n�, b�t�n al�c� ve sat�c�lara ve resmi makamlara piyasadaki �r�n ve fiyat hareketleri hakk�nda sa�l�kl� g�venli ve yeterli bilgiler verilerek neticede ilgililerin bilin�lenmesini sa�lar.

Bunun i�inde al�m sat�mlar�n, bunlar� yapanlar�,miktar ve fiyatlar�n tespiti, kontrol edilerek kayda ge�irilmesi, borsa dilinde tescil edilmesi gerekir. Bu nedenle muamelelerin tescili , borsalar�n ba�l�ca �al��malar�ndan biridir.

 
 
B�LGEN�N EN B�Y�K TARIM T�CARET MERKEZ�
 
�l�emiz Afyonkarahisar ana yolu �zerinde 2002 y�l�nda 100 bin metre kare arsa �zerine yap�lan Zahire Pazar� bug�n bile "b�lgenin en b�y�k tar�m ticaret merkezi" �nvan�n� korumaktad�r.

Sand�kl� Tar�m Ticaret Merkezi, 70 adet 400 metrekare modern depolar� ve 70 bin metrekare a��k alan ve ortas�nda Ticaret Borsam�z�n Hizmet Binas� ve hemen yan�nda Ziraat Odas� binalar�n� kapsamaktad�r. Hizmet binam�z i�erisinde hububat�n kalitesini tayin etmek i�in laboratuar�m�z bulunmaktad�r.

Sand�kl� �ift�isinin �retti�i t�m hububat, bakliyat, patates ve so�an gibi �r�nlerin de�erlendirildi�i �ar��da y�lda 20 milyon dolar civar�nda da b�lgenin �retti�i ha�ha� tohumu ihracat� ger�ekle�mektedir.

 
  Duyurular
 
  Balantlar
         Cumhurbaşkanlığı
         E-Devlet Uygulamaları
         KOSGEB
         Maliye
         Resmi Gazete
         Sandıklı Belediyesi
         Sandıklı Kaymakamlığı
         Tarım ve Orman Bakanlığı
         Ticaret ve Sanayi Odası
         TMO
         TOBB
 
  Faydal Linkler
         GB Sorgulamalar
         TT Rehber
 
 
Zafer Mahallesi Yeni Zahire Pazar� No:71 Tel : 0 272 512 00 80 - Faks : 512 00 85 SANDIKLI - AFYONKARAH�SAR
�LET���M  |  Z�YARET�� DEFTER�

2019 � Sand�kl� Ticaret Borsas�